SK

CERTIFIKOVANÉ A BEZPEČNÉ
ŽIJEME KVALITOU

Firma Wolf preukázateľne zaviedla a dôsledne dodržiava všetky stavebné, energetické a hygienické požiadavky, predpisy a právne nariadenia. Prísne dodržiavanie štandardov s ohľadom na najrozmanitejšie smernice kvality je základným východiskom pre kvalifikované projektovanie zariadení a efektívnu prevádzku. Aby sme mohli už vopred splniť pripravované štandardy, intenzívne sa angažujeme v odborných grémiách, združeniach kvality, zväzoch a inštitúciách. Tak čelíme narastajúcemu hygienickému a energetickému povedomiu projektantov, staviteľov a prevádzkovateľov a dávame predvídavé odpovede na otázky k takým témam, ako sú napríklad energeticky výhodné stavby („zelené budovy“), syndróm nezdravej budovy ‒ Sick Building Syndrome (SBS) a profesionalizácia manažmentu celkových nákladov na budovy (Lifecycle Costs ‒ náklady životného cyklu).

Najdôležitejšie dôkazy
našich klimatizačných jednotiek

WOLF TÜV Zertifitkat

Hygiena
na celej čiare

Certifikácia TÜV podľa VDI 6022, ÖNORM H 6022, SWKI 99-3. Jednotky WOLF spĺňajú všetky hygienické požiadavky týchto noriem a tým sú schválené aj na používanie v operačných sálach.

EUROVENT
Certifikované

Nasledujúce produkty WOLF majú certifikáciu EUROVENT: CRL, CKL a AHU-TE.

VZT
Zväz výrobcov

Zväz výrobcov vzduchotechnických zariadení stanovuje na základe normy EN 13053 A1 2010 triedy a štítky energetickej efektívnosti. WOLF spĺňa všetky požiadavky podľa „RLT-TÜV-01“ a je oprávnený používať značky s triedami energetickej efektívnosti A+, A a B.

WOLF CE

CE
označenie

WOLF potvrdzuje označením CE zhodu zariadení s nariadením EU 765/2008 a má právo distribuovať svoje zariadenia na trhoch Európskej únie.

WOLF ATEX

Smernice ATEX
na ochranu proti výbuchu

Certifikácia TÜV ATEX potvrdzuje, že spoločnosť WOLF dodržiava smernicu č. 94/9/ES pre zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére. Špeciálne aj pre Ruskú federáciu.

WOLF Richtlinie 2014

Smernica 2004/108/ES
o elektromagnetickej kompatibilite, na zabránenie elektromagnetickému rušeniu

Jednotky WOLF sú vyrobené v súlade so smernicou 2004/108/EG o elektromagnetickej kompatibilite elektrických a elektronických zariadení (EMCD).

WOLF EAC

Certifikát na dovoz
do Ruskej federácie

Certifikát EAC (Euroázijská konformita ‒ Euroasian Conformity) potvrdzuje, že zariadenia WOLF zodpovedajú požiadavkám a normám Ruskej federácie a sú schválené na distribúciu na trhy Ruskej federácie.

WOLF VDE

Schválenie na vysoké napätie VDE
podľa VDE 0700

ISO 9001

ISO 9001
Certifikované

Spoločnosť WOLF prísne dodržiava pri výrobe systémy kontroly kvality a okrem požiadaviek na zariadenia spĺňa aj normatívy komplexného manažmentu kvality, ktorých cieľom je prispôsobiť celú organizáciu požiadavkám jej zákazníkov. Výrobky WOLF a procesy spoločnosti podliehajú trvalému manažmentu zlepšovania.

Na stiahnutie: