SK
  • Tiráž/Právne informácie

Tiráž –
Wolf Slovenská republika s.r.o.

Galvaniho 7
821 04 Bratislava

Tel. 02/48 200 802
Fax 02/48 200 814
email: info@wolfsr.sk

http://www.wolf.eu

Registrácia

IČO:
173 34 128

DIČ:
20 203 268 69

IČ DPH:
SK2020326869

Ochranná známka
Ochranné známky na týchto webových stránkach sú chránené zákonom o ochranných známkach v prospech spoločnosti Wolf GmbH. Platí to najmä pre naše logo WOLF.

Ručenie
Ubezpečujeme vás, že tieto webové stránky boli vytvorené s maximálnou starostlivosťou. Napriek tomu nemôžeme zaručiť, že neobsahujú žiadne chyby, alebo že niektoré informácie nie sú dostatočne presné. Preto vylučujeme akúkoľvek zodpovednosť za škody vzniknuté priamo alebo nepriamo z používania týchto webových stránok, pokiaľ nie sú založené na úmysle alebo hrubej nedbanlivosti.

My, spoločnosť WOLF GmbH, sa nezúčastníme mimosúdneho vyrovnania sporu pred rozhodcovskou radou spotrebiteľov podľa nemeckého Zákona o riešení sporov so spotrebiteľmi (VSBG), pričom nám taká povinnosť ani nevzniká.

Platforma Riešenia sporov
Túto platformu zriadila EÚ s cieľom pomôcť nespokojným zákazníkom. V prípade sťažností týkajúcich sa výrobkov alebo služieb zakúpených cez internet je v prípade mimosúdneho riešenia potrebné obrátiť sa na neutrálny subjekt riešenia sporov ec.europa.eu/consumers/odr.

Odkazy na iné webové stránky
Naše webové stránky obsahujú odkazy na iné webové stránky. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa však nevzťahujú na iných poskytovateľov. Preto nenesieme zodpovednosť, ak iní poskytovatelia nedodržiavajú zásady ochrany osobných údajov. Nie sme zodpovední za správnosť, aktuálnosť a úplnosť informácií, ktoré na svojich stránkach uvádzajú.

Zákon o rovnakom zaobchádzaní (AGG)
Mužská forma podstatných mien používaná na našich webových stránkach sa samozrejme vzťahuje aj na ich ženskú formu. Jedna forma sa používa len s ohľadom na lepšiu zrozumiteľnosť textu. Text sa, samozrejme, rozumie rodovo neutrálne a bezpríznakovo.

Odstranjevanje

Registracijska številka WEEE: DE 82558211

Registracijska številka zakona o embalaži: DE 4879799015391


Webové stránky spoločnosti Wolf boli vytvorené s maximálnou starostlivosťou. Napriek tomu spoločnosť Wolf GmbH nedokáže garantovať bezchybnosť a presnosť uvedených informácií. Akákoľvek zodpovednosť za škody je vylúčená, pokiaľ nejde o úmysel alebo hrubú nedbanlivosť.

Spoločnosť Wolf si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť obsah svojich webových stránok podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia. Webové stránky spoločnosti Wolf obsahujú odkazy na iné webové stránky. Spoločnosť Wolf nie je zodpovedná za stratégiu ochrany údajov a obsah týchto webstránok.