SK

Dotačný projekt -
Zelená domácnostiam II

Zapojte sa do národného projektu Zelená domácnostiam II a získajte podporu až 3 400 € na obnoviteľné zdroje energie v domácnostiach.

O PROJEKTE

Národný projekt Zelená domácnostiam II je pripravovaný v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. Projekt je súčasťou prioritnej osi č. 4 zameranej na podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva vo všetkých sektoroch. Zelená domácnostiam II je druhou etapou podpory zameranej na využívanie tzv. malých obnoviteľných zdrojov v rodinných a bytových domoch s rozpočtom 48 miliónov EUR.

Realizátorom národného projektu je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR. Podporované sú zariadenia na výrobu elektriny, konkrétne fotovoltické panely a zariadenia na výrobu tepla, ktorými sú slnečné kolektory, kotly na biomasu a tepelné čerpadlá. Cieľom projektu je zvýšenie podielu využitia OZE v domácnostiach a súvisiace znižovanie emisií skleníkových plynov.

Oficiálna stránka programu www.zelenadomacnostiam.sk.

Dôležité informácie

Podporované zariadenia

V rámci projektu Zelená domácnostiam bude možné podporiť inštaláciu piatich druhov zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Domácnosť môže získať podporu len na jedno zariadenia z každého druhu. Rodinné domy sú oprávnenými žiadateľmi pri všetkých 5 druhoch zariadení, môžu teda požiadať o podporu viacerých druhov. Bytové domy môžu získať podporu iba na slnečné kolektory a kotly na biomasu.

AKÉ ZARIADENIA BUDÚ PODPOROVANÉ?

– malé zariadenia na výrobu elektriny s výkonom do 10 kW

  • fotovoltické panely
  • veterné turbíny

– zariadenia na výrobu tepla, ktoré pokrývajú potrebu energie v rodinnom alebo bytovom domeZískajte maximálnu výšku dotácie s produktami Wolf

  • Tepelné čerpadlá Wolf - 3 400 €
  • Solárne kolektory Wolf - 1 750 €

Leták

Ako požiadať o dotáciu

Podmienky podpory 

Aká je výška podpory?

Získajte maximálnu výšku dotácie s produktami Wolf.

  • Poukážky pokrývajú časť ceny za dodávku a montáž celého systému.
  • Hodnota poukážky bude určená automaticky na základe druhu a výkonu zariadenia. Pri jednotlivých druhoch zariadení je určená sadzba za 1 inštalovaný kW výkonu a zároveň maximálna suma podpory na inštaláciu.
  • Podpora nesmie prekročiť 50 % z oprávnených výdavkov. Celkové oprávnené výdavky budú zrejmé až z konkrétnej faktúry za inštaláciu. Keďže maximálna podpora je možná do výšky 50 % oprávnených výdavkov, hodnota uvedená na poukážke nemusí byť preplatená v plnom rozsahu. To sa týka najmä cenovo menej náročných inštalácií. Vtedy by mal aj zhotoviteľ domácnosť upozorniť, že výška podpory bude menšia, ako je suma uvedená na poukážke.

Tepelné čerpadlá Wolf - 3 400 €

Solárne kolektory Wolf - 1 750 €

Krok za krokom k získaniu dotácie

10 základných krokov potrebných pre získanie štátnej dotácie na vaše zariadenia

Oprávnení zhotovitelia

Vyberte si zhotoviteľa na inštaláciu dotovaných produktov v rámci programu Zelená domácnostiam II